Programy

Cyklicznie prowadzimy szereg programów integracyjnych

Dni sportu adaptowanego i zdrowia 2020

Zadanie finansowane ze środków PFRON.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności ON, podniesienie ich sprawności psycho-fizycznej, zmniejszenie wykluczenia i rozwój integracji społecznej poprzez organizacje „Dni sportu adaptowanego i zdrowia”. Promowanie, zachęcanie do podejmowania adaptowanej aktywności fizycznej ON oraz motywacji do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Realizacja: Lipiec 2020 – Wągrowiec

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Bezpieczne WTZ – plakat

„Startujmy Razem” 2020-2021

Zadanie finansowane ze środków PFRON.

Celem jest zwiększenie samodzielności i sprawności 119 osób niepełnosprawnych z 8 województw, poprzez udział w różnych formach aktywności ruchowej – realizowanej w postaci systematycznych treningów sportowych, prowadzonych przez 26-osobowy zespół specjalistów, w 9 dyscyplinach sportu, w okresie od 1.04.2020 do 31.03.2021.

Formy wsparcia:

Boccia, Kręglarstwo, Lekkoatletyka, Łucznictwo, Parakajakarstwo, Pływanie, Racerunning, Taniec/Fitness, Tenis stołowy

Województwa biorące udział w projekcie:

dolnośląskie (Głogów), kujawsko-pomorskie (Inowrocław), lubelskie (Zamość), małopolskie (Kraków), pomorskie (Gdynia), śląskie (Konopiska), świętokrzyskie (Kielce), wielkopolskie (Poznań)

OLIMPIZM A INTEGRACJA MŁODYCH LUDZI POPRZEZ EDUKACJĘ

OLIMPIZM A INTEGRACJA MŁODYCH LUDZI POPRZEZ EDUKACJĘ w ramach Programu EU – Comenius Regio. Projekt międzynarodowy Polska – Bułgaria zrealizowany 2010-2012. Wymiana doświadczeń w zakresie wyrównywania szans
i podniesienia stopnia edukacji sportowej ON . START odpowiedzialny za przeniesienie do Bułgarii praktycznych rozwiązań sportu ON ( m.in. dyscypliny paraolimpijskiej – Boccia). Finansowanie EU.

STARTUJEMY ZE STARTEM

STARTUJEMY ZE STARTEM w ramach Programu EU – Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt międzynarodowy Polska – Bułgaria realizowany od 2013 do 2014 zarządzany przez stronę bułgarską , START odpowiedzialny za przeniesienie z Polski do Bułgarii systemowych rozwiązań wspierających aktywność życiową ON ( wieloaspektowa wiedza , praktyka oraz sport ON ). Finansowanie EU.

START DLA KADR

START DLA KADR aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez sport i integrację zawodową realizowany od 2008, zasięg ogólnopolski. Kursy „Instruktora Sportu lub Rekreacji ON” w kilku dyscyplinach adaptowanych (pływanie, Boccia) – adresowanych do ON oraz z ich otoczenia ( nauczycieli, rehabilitantów, przedstawicieli NGO, klubów sportowych i społecznych. Finansowanie PFRON.

AKTYWNY START - AKTYWNE ŻYCIE

AKTYWNY START – AKTYWNE ŻYCIE – program kursów nauki prawa jazdy, instruktora sportu oraz obsługi komputera realizowany od 2008 do dzisiaj , zasięg ogólnopolski.. Celem jest uzyskanie przez ON nowych umiejętności umożliwiających zatrudnienie lub uruchomienie działalności gospodarczej bądź społecznej. Finansowanie. PFRON

TURNUSY AKTYWNEJ REHABILITACJI

TURNUSY AKTYWNEJ REHABILITACJI z programem sportowym – zasięg ogólnopolski i międzynarodowy ( od 1992 do 2013) – zróżnicowane programy Aktywnej Rehabilitacji i dostosowanej aktywności ruchowej, daleko posunięta specjalizacja . Skierowane przede wszystkim do młodych osób uzależnionych w codziennym życiu od wózka inwalidzkiego. Finansowanie m.in PFRON

SZKOŁA PRZEKRACZANIA GRANIC

SZKOŁA PRZEKRACZANIA GRANIC nowa koncepcja obozów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Zasięg ogólnopolski ( od 2008 do 2013) m.in. wraz z Fundacją Marka Kamińskiego. Zastosowanie nowatorskiej formuły aktywnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo z wykorzystaniem sportu oraz działań socjalnych i edukacyjnych. Finans. m.in. Ministerstwo Sportu i samorządy.

BOCCIA W POLSCE

BOCCIA W POLSCE od 1993 do dzisiaj zasięg ogólnopolski – dyscyplina paraolimpijska osób z najcięższymi dysfunkcjami narządu ruchu, przede wszystkim Dziecięcymi Porażeniami Mózgowymi. W 2014 najszerzej w kraju spopularyzowana dyscyplina sportu ON – ponad 200 ośrodków. System obejmuje: kwalifikacje medyczno-sportowe zawodników, kształcenie instruktorów sportu i sędziów , organizację zawodów w tym Mistrzostw Polski i zawodów międzynarodowych. W 2013 r. powołaliśmy Polską Federację Bocci Niepełnosprawnych (PFBN) z siedzibą w Poznaniu. PFBN jest członkiem Światowej Federacji Sportwej Bocci (BISFed) i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Boccia od 2008 w programie studiów jako przedmiot na kierunku fizjoterapia, na AWF. Finans. m.in. PFRON, MSiT i samorządy.

AKCELERATOR SPRAWNOŚCI

AKCELERATOR SPRAWNOŚCI od 2010 r. do 2014 program uzyskiwania niezależności i samodzielności życiowej poprzez uczestnictwo w ponadregionalnym systemie grupowych lub indywidualnych zajęć sportowo-rehabilitacyjnych realizowanych systematycznie w zorganizowanych formach sekcji sportowych. System szkolenia w dyscyplinach: Boccia, pływanie, lekka atletyka , łucznictwo, kręglarstwo, tenis stołowy i taniec, parakajakarstwo i narciarstwo . Efekty weryfikowane poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym – zawodach, mitingach, spartakiadach itp. Finansowanie m.in. PFRON, MSiT i samorządy.

„ŚNIEG + ADRENALINA"

„ŚNIEG + ADRENALINA” – Program narciarstwa alpejskiego ( MONO SKI) osób uzależnionych w codziennym życiu od wózka inwalidzkiego – przede wszystkim osób po urazach rdzenia kręgowego. Zasięg ogólnopolski od 1992 do dzisiaj, szkolenie w kierunku sportu powszechn. i wyczynu ( wicemistrzowie świata i uczestnicy Igrzysk Paraolimpijskich). Finansowanie m.in. PFRON, MSiT.

H2O + ADRENALINA

H2O + ADRENALINA. Program rozwoju narciarstwa wodnego osób niepełnosprawnych zasięg ogólnopolski realizowany w Polsce wyłącznie przez wnioskodawcę od 1997 do dzisiaj. Celem – upowszechnienie adaptowanego narciarstwa wodnego dla osób z szerokim spektrum dysfunkcji ruchowych w tym osób uzależnionych w codziennym życiu od wózka inwalidzkiego. Stowarzyszenie zorganizowało w Polsce od podstaw system szkolenia. Finansowanie m.in. MSiT.

„BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez Boccie”

Realizacja 2015-2017- w ramach programu EU „Erasmus+ Sport” „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu” priorytet: promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie. START liderem, udział organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji i Gruzji.

"Weź Oddech"

„Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.”

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ma na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej i obywatelskiej oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia.

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualna i grupowa pomoc psychologiczna,
  • Wsparcie otoczenia osoby objętej programem,
  • Szeroką ofertę zajęć ruchowych,
  • Możliwość odbycia wolontariatu w organizacji pozarządowej,
  • Porady psychologiczne w ramach infolinii,
  • Porady prawnika w ramach infolinii.

Do projektu zapraszamy osoby:

Kolejna edycja rozpoczyna się już 18 kwietnia, pytania i zgłoszenia prosimy kierować pod adres [email protected] lub numer tel. 695266204

"3majmy się razem"

Projekt „ 3 MAJMY SIĘ RAZEM” finansowany zBez tytułue środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wychodzi naprzeciw problemom związanym z izolacją społeczną i niską aktywnością osób z niepełnosprawnością zw. dalej ON i osób starszych zw. dalej Seniorami.

Projekt skierowany jest do ON i Seniorów z Wielkopolski w PARTNERSTWIE publiczno-społecznym oraz prywatno- społecznym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i podniesienie poziomu aktywności społecznej grupy ON (przede wszystkim narządu ruchu i wzroku) i Seniorów w taki sposób aby po zakończeniu projektu, stali się animatorami aktywności w lokalnych społecznościach.

Cel realizowany zostanie poprzez udział w zajęciach:
1. Psychologicznych i coachingowych nakierowanych na rozwój deficytowych w tej grupie umiejętności miękkich.
2. Sportowo-rekreacyjnych – obejmujących bardzo popularną w polskim w środowisku ON formę
aktywności ruchowej – Boccię.
3. Edukacyjno-aktywizujących–obejmujących realizację PRAKTYCZNYCH ZADAŃ w wybranych
ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH na zasadzie wolontariatu lub pracy odpłatnej.

Program zajęć ułożony jest w taki sposób aby skutecznie i szeroko oddziaływać na różne aspekty życia ON i Seniorów, poprawić ich funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim.

Cele projektu są w pełni zgodne z głównymi celami „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”
przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.( priorytety1.2., 2.2 i 2.3)
Projekt:
• kładzie nacisk na równościowy aspekt polityki horyzontalnej Unii Europejskiej – budowaniu równości kobiet i mężczyzn
• przeciwdziała wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych (ON, Seniorów) służy ich wzmocnieniu i ma wpływ na politykę wyrównywania szans, bo poprzez zaspokojenie ich potrzeb praktycznie realizuje cel strategiczny, jakim jest zwiększenie ich aktywności w życiu społecznym i zawodowym.
• realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, integrującego wymiar środowiskowy, ekonomiczny i
społeczny. Składnikiem zrównoważonego rozwoju lokalnego jest wykorzystanie kapitału społecznego wspólnoty.
• opiera się na znaczeniu czynników pozaekonomicznych, które mają coraz większy wpływ na rozwój
lokalny
• opiera się na kluczowej umiejętności współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji dla
realizacji wspólnych interesów
• przyczynia się do zwiększenia potencjału III sektora i zmniejszenia różnic w poziomie dobrobytu
społecznego.

"Te Sprawy"

„Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.”

2015-2016  – Celem projektu jest edukacja seksualna adaptowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Realizując naszą statutową misję chcemy zwrócić uwagę na to jak ważnym elementem życia każdego człowieka jest rozwój seksualny.
Finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego; w ramach konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Batorego w ramach działania „Obywatele Dla Demokracji“. Obejmie zajęcia stacjonarne w Poznaniu oraz wyjazdy warsztatowe. Prowadzony będzie przez najlepszych specjalistów z dziedziny psychologii i seksuologii.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawości, zamieszkanie na terenie RP i podpisanie regulaminu uczestnictwa w projekcie (Wiek 18-40)

Projekt składa się z 1 wyjazdu integracyjno motywacyjnego oraz cyklu warsztatów stacjonarnychw Poznaniu. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wziąć udział w regularnych zajęciach sportowych, tanecznych oraz z wizażu i stylistyki. Przewidujemy także imprezy towarzyskie oraz seminaria naukowe.  I Warsztaty integracyjno motywacyjne odbędą się 23-29 marca w hotelu Szablewski położonym malowniczo w Dymaczewie Nowym.

Terminy zjazdów w Poznaniu:

1 zjazd 11 kwietnia

2 zjazd 25 kwietnia

3 zjazd 16 maj

4 zjazd 30 maj

5 zjazd 20 czerwca

Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.

Podczas zajęć organizator zapewnia ubezpieczenie oraz catering.

Ponadto przewidujemy 2 imprezy integracyjne w trakcie trwania szkolenia

w terminach do uzgodnienia wspólnie z grupą.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie w formie elektronicznej formularza na adres [email protected] lub pod numerem 500 322 632 Ze względu na ograniczony budżet przewidujemy częściowy zwrot kosztów podróży.

Zapraszamy! Uczestnicy zakwalifikowani do projektu otrzymają pisemna informację do 6 marca

"Startujmy razem 2015"

Projekt w ramach 15 konkursu PFRON z celu programowego „Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Celem projektu jest zwiększenie sprawności i samodzielności ON poprzez udział w systematycznych zajęciach sportowych oraz pozyskanie większej liczby ON do systematycznego uprawiania różnych form aktywności ruchowej. Realizacja w roku 2015.

POLSKA LIGA BOCCI - FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI W BOCCI 2015

Projekt w ramach 15 konkursu PFRON z celu programowego „Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Celem projektu jest wyłonienie Mistrzów kraju i reprezentacji narodowej oraz promocja Bocci – sportu powszechnego i paraolimpijskiego. Projekt polega na organizacji w 2015 roku cyklu zawodów eliminacyjnych Bocci w Zamościu, Gdyni i Poznaniu oraz Finału Mistrzostw Polski w Poznaniu.

Asos - "Przyjaciele wolontariatu senioralnego"

ASOS 2016

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Program został opracowany jako odpowiedź na wyzwania jakie stawiają przed Polską procesy demograficzne i społeczne. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym lat 50. wchodzą lub w najbliższej przyszłości będą wchodzić w wiek 60+, a kończąc aktywność zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej. Aktywność jest jednym z niezbędnych warunków starzenia się w zdrowiu. Doniosłą rolę w tym procesie odgrywa także współpraca i integracja zarówno wewnątrz-, jak i międzypokoleniowa. Program zakłada działania jednocześnie w czterech obszarach obejmujących aktywność społeczną seniorów. Opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet I. Edukacja osób starszych
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych

Program finansowany jest z budżetu państwa. Na program składają się komponent konkursowy oraz systemowy. Komponent konkursowy zakłada wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w czterech wymienionych powyżej obszarach priorytetowych na rzecz osób starszych.

“START - aktywizowanie I integrowanie osób z niepełnosprawnością poprzez sporty tradycyjne”

Unijny program Erasmus+ „ Sport 2016 : Collaborative Partnerships/Small Collaborative Partnerships in the sport field”. W 2016 roku dofinansowanie przyznano 60 organizacjom z całej Unii Europejskiej, w tym czterem z Polski. Projekt będzie realizowany od połowy roku 2017 do końca roku 2018.

Partnerzy